Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Phòng Đào tạo dự kiến tổ chức các lớp học nợ học phần trong học kỳ 1 năm học 2019-2020
(Cập nhật lúc 10:13 | 12/09/2019 )
  Phòng Đào tạo dự kiến tổ chức các lớp học nợ học phần trong học kỳ 1 năm học 2019-2020:

I. Đăng ký học toàn trường:
1. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin (Học phần 2) 
2. Giáo dục thể chất (Thể dục) - Học phần 1, 2, 3 

II. Đăng ký học dành cho CĐSP Mầm non Khóa 2016, 2017 (M21, M22)
1. Phương pháp Giáo dục Âm nhạc 
2. Phương pháp Giáo dục Thế chất
3. Phòng bệnh trẻ em 

Sinh viên học cải thiện điểm hoặc chưa hoàn thành học phần đăng ký học trước ngày 20/9/2019.
 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 khóa M23
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 3)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 2)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 1)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020
TKB và danh sách các lớp học nợ học phần và cải thiện điểm M22, M23 học kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách, thời khóa biểu học nợ học phần và cải thiện điểm môn Đánh giá GDMN - Khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm - học kỳ 1- năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Danh sách, phòng thi cải thiện điểm HP Tâm lý học và Giáo dục học đại cương khóa 2019 (M24)_ ngày thi 04.6.2020
Thời khóa biểu lớp nợ học phần XD_TCTHCT và HĐVC
Lịch thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 từ ngày 15/5 đến 16/7/2020
Kế hoạch tập huấn Thực tập sư phạm học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020
Danh sách sinh viên thực tập khóa 2017 (M22) Học kỳ 2 năm học 2019-2020 (chính thức)
 
Tổng lượt truy cập: 994950 - Số sinh viên Online: 125
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com